Skip to content ↓

Regulamin biblioteki

Regulamin korzystania z Biblioteki Wydziałowej

 

§ 1

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelni,
 • przez wypożyczanie na zewnątrz,
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • przez dostęp do elektronicznych wersji czasopism i elektronicznych baz danych zakupionych przez Bibliotekę Główną AGH.

§ 2

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:

 • materiałów znajdujących się w księgozbiorze czytelni i księgozbiorach podręcznych,
 • czasopism,
 • prac doktorskich,
 • egzemplarzy archiwalnych

§ 3

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki Wydziałowej uprawnieni są:

 • pracownicy i emeryci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich WIMiR,
 • słuchacze studiów podyplomowych WIMiR,
 • osoby spoza Wydziału korzystają wyłącznie na miejscu.

§ 4

Księgozbiór udostępniany jest na zasadzie wolnego dostępu do półek (z wyjątkiem części magazynowej). Czytelnicy zobowiązani są do zachowania porządku w obrębie przeglądanych zbiorów. Książki i czasopisma z magazynu podaje bibliotekarz. Nie ma możliwości zamawiania książek elektronicznie.

§ 5

Osoby przebywające w bibliotece zobowiązane są do zachowania ciszy i porządku. Zabronione jest spożywanie posiłków i prowadzenie głośnych rozmów (w tym telefonicznych).

§ 6

Warunkiem otwarcia konta bibliotecznego jest zapoznanie się z regulaminem i podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1), oraz przedłożenie:

 • w przypadku pracownika – dowodu tożsamości
 • w przypadku studenta / doktoranta – aktualnej legitymacji studenckiej (ELS) / legitymacji doktoranta (ELD),
 • w przypadku słuchacza studiów podyplomowych – dowodu tożsamości. Zapis odbywa się na podstawie zbiorczej listy słuchaczy potwierdzonej przez Kierownika studiów podyplomowych (załącznik nr 2).

§ 7

Konto studenta i doktoranta jest aktywne w roku akademickim, w którym dokonano otwarcia lub aktualizacji (nie dłużej niż do 31 października danego roku).

§ 8

W celu aktualizacji konta należy przedłożyć aktualną legitymację studencką / doktoranta.

§ 9

Limity wypożyczeń:

Studenci 10 książek na okres 180 dni
Studenci studiujący na dwóch kierunkach 15 książek na okres 180 dni
Doktoranci 20 książek na okres 180 dni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 50 książek na okres 2 lat
Pracownicy administracyjni 10 książek na okres 1 roku
Emeryci 5 książek na okres 1 roku

 

§ 10

Po upływie terminu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu lub prolongaty książek.  W przeciwnym razie następuje blokada konta. Prolongatę można zgłosić osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Nie ma możliwości samodzielnej prolongaty online. O mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów czytelnik informowany jest poprzez powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny.

§ 11

Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone materiały biblioteczne. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub jego nowsze wydanie, ewentualnie inny tytuł wskazany przez pracownika biblioteki o wartości nie niższej niż wartość antykwaryczna wypożyczonej pozycji.

§ 12

W przypadku zwrócenia przez czytelnika książki o innym numerze inwentarzowym niż wypożyczony, biblioteka zatrzymuje dany egzemplarz. Jeżeli czytelnik nie zwróci właściwego egzemplarza, traktowane to jest jak zagubienie książki.

§ 13

Wszyscy użytkownicy Biblioteki WIMiR odchodzący z Uczelni (pracownicy przechodzący na emeryturę lub rozwiązujący umowę o pracę, studenci kończący studia lub rezygnujący ze studiów) zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki w celu potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec biblioteki na tzw. obiegówce.

 

W razie naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownik może być zawieszony w prawach korzystania z Biblioteki Wydziałowej.

Stopka