Skip to content ↓

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bw.imir.agh.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2005-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-16.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie brakuje wyraźnego wskaźnika fokusa, możliwości zmian rozmiaru czcionki oraz opcji strony w kolorystyce kontrastowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Jarosław Pater
e-mail: pater(at)agh.edu.pl
telefon: 12 617 30 95

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Biblioteki WIMiR

Biblioteka Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki mieści się w budynku B-3.

Wejście główne do budynku znajduje się przy Alei Mickiewicza 30 (pawilon B-3). Przy wejściu do budynku znajdują się schody (10 stopni). Wejście to nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się do budynku B-3 windą dostępną bezpośrednio z chodnika, znajdującą się na lewo od wejścia głównego pomiędzy budynkami B-3 i B-4. Osoby korzystające z windy dostają się na niski parter tj. korytarz łączący budynki od B-1 do B- 4. Na końcu korytarza biegnącego wzdłuż budynku B-3 i B-4 znajduje się winda osobowo-towarowa dostosowana dla osób poruszających się na wózkach. W celu przywołania windy należy nacisnąć dzwonek sygnalizujący osobie dyżurującej w wypożyczalni konieczność udostępnienia windy i ewentualnej pomocy. Winda wjeżdża bezpośrednio do wypożyczalni, gdzie osoba na wózku może swobodnie poruszać się pomiędzy regałami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku B-3 zapewniają swobodne poruszanie się.

Winda zewnętrzna znajdująca się na lewo od wejścia do budynku B-3 porusza się między poziomem 0 i -1, wyposażona jest w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecia Braille'a, natomiast winda wewnętrzna umieszczona przy bibliotece, porusza się między poziomem -1 i biblioteką Wydziału i wyposażona jest w etykiety w alfabecie Braille'a.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do budynku B-3 znajduje się parking z miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Na parking prowadzi wjazd od strony ul. Czarnowiejskiej lub od strony ul. Reymonta. Wjazdy ograniczone są szlabanami przy których znajdują się domofony. Istnieje możliwość ubiegania się o kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do Biblioteki można wejść z psem asystującym.

Transport publiczny

Biblioteka WIMiR znajduje się w dzielnicy Krowodrza. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się przy ulicy Czarnowiejskiej, a tramwajowe przy ulicy Królewskiej.

Komunikacja w języku migowym

W budynku nie ma możliwości porozumienia się w języku migowym

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych:
telefon: 12 617 46 30
e-mail: bon(at)agh.edu.pl
strona: www.bon.agh.edu.pl

Stopka