menu

+ Strona główna

+ Kontakt

+ Godziny otwarcia

+ Regulamin

+ Zaproponuj zakup książki

+ Katalog online

+ Przydatne linki

 

e-mail

zagorna@agh.edu.pl

 

Regulamin Biblioteki WIMiR

Regulamin korzystania z Biblioteki Wydziałowej
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH§ 1.

Biblioteka Wydziałowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelni,
 • przez wypożyczanie na zewnątrz,
 • przez wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • przez dostęp do elektronicznych wersji czasopism i elektronicznych baz danych zakupionych przez Bibliotekę Główną AGH.

§ 2.

Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz:

 • materiałów znajdujących się w księgozbiorze czytelni i księgozbiorach podręcznych,
 • czasopism,
 • prac doktorskich,
 • egzemplarzy archiwalnych.

§ 3.

Do korzystania z Biblioteki Wydziałowej uprawnieni są :

 • pracownicy i emeryci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 • studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich WIMiR,
 • słuchacze studiów podyplomowych WIMiR,
 • pozostałe osoby korzystają wyłącznie na miejscu.

§ 4.

Księgozbiór udostępniany jest na zasadzie wolnego dostępu do półek (z wyjątkiem części magazynowej). Czytelnicy zobowiązani są do zachowania porządku w obrębie przeglądanych zbiorów. Książki i czasopisma z magazynu podaje bibliotekarz.

§ 5.

Osoby korzystające z czytelni - wypożyczalni zobowiązane są do zachowania ciszy. Zabrania się spożywania posiłków i prowadzenia rozmów telefonicznych.

§ 6.

Do otwarcia konta bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest przedłożyć:

 • pracownik - dowód tożsamości, potwierdzenie zatrudnienia przez Biuro Administracyjne Wydziału,
 • student - Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) ważną na dany rok akademicki,
 • doktorant - indeks (dowód tożsamości), aktualną legitymację doktoranta,
 • słuchacz studiów podyplomowych - dowód tożsamości (zapis wg zbiorczej listy słuchaczy potwierdzonej przez kierownika studiów podyplomowych - zał. nr 2)

§ 7.

Warunkiem otwarcia konta czytelniczego jest zaakceptowanie Regulaminu Biblioteki WIMiR i podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej za wypożyczone książki (zał. nr 1).

§ 8.

Konto studenta i doktoranta jest aktywne w roku akademickim, w którym dokonano otwarcia lub aktualizacji (do 31 października danego roku).

§ 9.

W celu aktualizacji konta należy przedłożyć aktualną legitymację studencką.

§ 10.

W razie zagubienia karty bibliotecznej lub elektronicznej legitymacji studenckiej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt bibliotekarzowi.

§ 11.

Limity wypożyczeń :

Studenci 10 książek na okres 180 dni
Studenci studiujący na dwóch kierunkach 15 książek na okres 180 dni
Doktoranci 20 książek na okres 180 dni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni 50 książek na okres 2 lat
Pracownicy administracyjni 10 książek na okres 1 roku
Emeryci 5 książek na okres 1 roku

§ 12.

Po upływie terminu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu książek lub prolongaty terminu zwrotu. Prolongatę można zgłosić w Wypożyczalni osobiście, telefonicznie lub e-mailem.

§ 13.

Wszyscy użytkownicy biblioteki (pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni) odchodzący z Uczelni zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki, w celu uzyskania podpisu na karcie obiegowej.

§ 14.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki, użytkownik zobowiązany jest odkupić identyczny egzemplarz lub jego nowsze wydanie, ewentualnie inny tytuł wskazany przez pracownika Biblioteki o wartości nie niższej niż wartość antykwaryczna wypożyczonej pozycji.

§ 15.

W przypadku zwrócenia przez czytelnika książki o innym numerze inwentarzowym niż wypożyczony, Biblioteka zatrzymuje ten egzemplarz. Jeżeli czytelnik nie zwróci właściwego egzemplarza, traktowane to jest jak zagubienie książki.


W razie naruszenia niniejszego Regulaminu użytkownik może być zawieszony w prawach korzystania z Biblioteki Wydziałowej WIMiR.


Przewodniczący Wydziałowej
Komisji Bibliotecznej

Dziekan Wydziału Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki...